پتروشیمی

محصولات که در تصویر میبینید قابل تأمین میباشد برای سفارش و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

محصولات آماده تحویل:

هیدروکربن صادراتی

حلال 402 صادراتی

مازوت داخلی

گازوئیل مصرف داخلی

روغنSN500 صادراتی  روغن  SN500 داخلی

انواع قیر داخلی وصادراتی

نفت_سفید داخلی

حلال 402 داخلی

متانول صادراتی

گازوئیل d2 صادراتی

ارائه  LOI الزامی میباشد.

تحول درب کارخانه و یا قابل تحویل در استانبول 

Sidebar Menu