گوشت افزا گاو/ گوسفند/ بز گوشتی

این محصول از ترکیب گیاهان آروماتیک طبیعی بدست می اید. به حالت پودری می باشد و باید در دوران ثمر دهی حیوان مورد مصرف قرار گیرد. برای مشاهده تاثیر محصول گوشت افزا این محصول در رژیم غذایی یکی از گروه های حیوانی استفاده شد. آزمایش در زمان و شرایط و جیره دهی یکسان انجام شد. در حالیکه رسیدن وزن دام ها به وزن مورد نظر با جیره غذایی عادی 6 ماه بطول می انجامد، وزن گیری حیواناتی که از محصول گوشت افزا استفاده کرده بودند در 5 ماه صورت گرفت.وزن گیری روزانه حیوان را 15تا20 درصد افزایش می دهد. بر حیوان اثر آرام بخشی دارد. به حیوان اجازه می دهد تا در مدت زمان کمتری به وزن تعیین شده برسد. بازدهی تغذیه ای حیوان را با افزایش جمعیت میکرو ارگانسیم های مفید در شکمبه گاو افزایش می دهد. سیستم ایمنی بدن را تقویت و مقاومت حیوان را در برابر بیماری ها افزایش می دهد. کمیت و کیفیت گوشت را افزایش می دهد. مشکلات تغذیه ای که به دلیل فشار های گرمایی بوجود می آید را به حداقل می رساند. مانع از به وجود آمدن مشکلات ناشی از تغذیه مانند نفخ, فساد خونی و اسهال می شود.
میزان و نحوه مصرف:
گاو گوشتی: 10گرم در روز به ازای هر 100 کیلوگرم وزن زنده
گوسفند و بز گوشتی: 2 گرم در روز به ازای هر 10 کیلوگرم وزن زنده

Sidebar Menu