مکمل های دارویی گیاهی یومسا

مکمل های دارویی گیاهی پودرهای گیاهی هستند که برای بیماری های تغذیه ای حیوانات از جمله زوال تعادل شکمبه ای , بی اشتهایی , فساد خونی, اسهال , نفغ , دفع غذای گوارش نشده استفاده می شود. اسید های چرب فرار در ساختار گیاهان آروماتیک باعث تنظیم و بهبود عملکرد گروه های میکروبی در شکم و سیستم روده ای می گردد. این محصول همچنین باعث بهبودی سریع حیوانات تحت درمان می شود.
هضم کننده بدون توقف(گوساله/بره و بزغاله/کره اسب): مقدار ذکر شده، در هر روز اندازه گیری و با آب یا غذای نوزاد مخلوط شده و روزی یک بار مصرف می گردد. پس از مصرف مکمل به مقدار کافی آب به گوساله داده می شود. مصرف سه روز مداوم از این مکمل کافی می باشد.
گوساله: 15 گرم به ازای هر 50 کیلوگرم وزن زنده (0-7 ماهگی/ نر و ماده)
بره و بزغاله: 5 گرم به ازای هر 10 کیلوگرم وزن زنده (0-7 ماهگی/ نر و ماده)
کره اسب: 15 گرم به ازای هر 50 کیلوگرم وزن (0-7 ماهگی/ نر و ماده)
هضم کننده بدون توقف(گاو/گوسفند و بز/ اسب): مقدار ذکر شده، در هر روز اندازه گیری و با آب مخلوط می شود و توسط یک بطری به حیوان خورانده می شود. مصرف سه روز مداوم از این مکمل کافی است.
گاو های نر گوشتی: 20 گرم به ازای هر 100 کیلوگرم وزن زنده
گاو های شیرده: 20 گرم به ازای هر 100 کیلوگرم وزن زنده
گوسفندان و بز های گوشتی: 20 گرم به ازای هر 50 کیلوگرم وزن زنده
گوسفندان و بزهای شیرده: 20 گرم به ازای هر 50 کیلوگرم وزن زنده
اسب ها: 20 گرم به ازای هر 100 کیلوگرم وزن زنده

Sidebar Menu