1397/11/13

شفافیت در خصوص تمدید ثبت سفارش در زمان رویه و تشریفات گمرکی

چنانچه در زمان اظهار کالاهای تجاری در گمرک ، مجوز ثبت سفارش مربوطه دارای اعتبار باشد و اعتبار این مجوز پش از اظهار کالا به گمرک (در هنگام تشریفات گمرکی و رویه ترخیص ) منقضی شود . گمرک نسبت به پذیرش ثبت سفارش مذکور اقدام مقتضی معمول و از هدایت مراجعین محترم به وزارت صمت جهت تمدید مجوز ثبت سفارش خودداری نمایید/سایت گمرک

منبع: کانال تلگرامی اتاق ارومیه

 

Sidebar Menu