1397/11/25

نظام آراستگی 5S چیست؟؟

Seiri (سازماندهی )

Seition ( نظم و ترتیب )

Shitsuke (انضباط)

Seiso (پاكیزه سازی)

Seiketus  (استانداردسازی)

فایو اس نظامی است كه در ژاپن بصورت نهادینه مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بسیار خوبی را برای واحدهای صنعتی و خدماتی به ارمغان آورده است.

نتایجی كه معمولاً با استفاده از این روش حاصل می گردد را می توان به اختصار به پیشگیری از حوادث، كاهش وقفه كاری، كنترل عملیات تولید و افزایش بهره وری در محیط كار عنوان نمود. بطور كلی هدف نهایی 5S پیشگیری از اتلاف است.

علیرغم اینكه سیستم 5S به ظاهر خیلی ساده و قابل فهم است و انجام آن اصول نیز خیلی ساده به نظر می آید ولی عموماً سازماندها و واحدها برای پیاده كردن آن در عمل با مشكلات فراوان روبرو هستند؛ دلیل این امر را باید در ظاهر ساده آن جستجو كرد.

در واقع تحقق 5S از آن رو دشوار است كه مدیران و پرسنل اجرایی از اهداف و ماموریت های آن بصورت صحیح اطلاع كاملی ندارند، بنابراین اجرای نظام 5S و تدارك بستر مناسب برای انجام آن تا زمانی كه اصول آن به خوبی شناخته نشده كاری بسیار دشوار است.

منبع: کانال تلگرامی اتاق ارومیه

Sidebar Menu